Earste bûtenrepetysje

Justerjûn wie de earste bûtenrepetysje. Begjin fan ‘e jûn reinde it nochal wat, mar letter wie it drûch mei sa no en dan wat drippen. De spilers ha foar it earst it plak sjoen wer de foarstelling spile wurd. It decor, wat al fierhinne klear is, koe brûkt wurde, dus der is omraak spile. It lêste ein wie it goed tsjuster, sa as te sjen is op de foto.

 

Nijsoersjoch