Bestjoer

Dirk van der Wal (foarsitter)
Ina Hoogenberg (skriuwster)
Geke Prins (ponghâlder)
Pieter Heegstra
Rigt Westerlaan-de Boer
Sjoerd Boersma

Spyldata 2021

  • woansdei 28 april (try-out)
  • tongersdei 29 april (premiere) - útferkocht
  • freed 30 april
  • sneon 1 maaie
  • tongersdei 6 maaie
  • freed 7 maaie
  • sneon 8 maaie
  • freed 14 maaie
  • sneon 15 maaie
Spyldata & ynfo