Bestjoer

Ina Hoogenberg (skriuwster)
Geke Prins (ponghâlder)
Ben Flootman
Berend Sikkema
Rigt Westerlaan-de Boer
Sjoerd Boersma

It bestjoer fan Iepenloftspul Burgum ferklearret dat it syn úterste bêst dien hat om de rjochthawwende foar it teaterstik te finen. Spitigernôch is dat net slagge!

Spyldata 2022

 • tiisdei 3 maaie (try-out) útferkcoht
 • tongersdei 5 maaie (premjêre): útferkocht
 • freed 6 maaie: útferkocht
 • sneon 7 maaie: útferkocht
 • woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 12 maaie: útferkocht
 • freed 13 maaie: útferkocht
 • sneon 14 maaie: útferkocht
 • woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling) útferkcoht
 • freed 20 maaie: útferkocht
 • sneon 21 maaie: útferkocht
Spyldata & ynfo