BESTJOER:

Ben Flootman (foarsitter)
Jellie van der Meulen-Lourens (skriuwster)
Berend Sikkema (ponghâlder)
Ina Hoogenberg
Geke Prins
Rigt de Boer
Sjoerd Boersma