SPILERS:
Alde Keninginne Alle Hoekstra
Jonge Kroanprins Sicco de Ree
Kroantsjeskat Doutsen Peursum
Prinses Aria Herman Tichelaar
Prinses Dolly Symen Sjoerd de Vries
Griene Prinseske Sjoerd Bakker
Prinses Rahsjandimashputtin Rowan Veltman
Prinses Madelyf Romke van der Meulen
Prins Hearlik Jelmer Hankel
Alde Lakei Gerda Geerts
Lakei 1 Lisa Romkes
Lakei 2 Antje Greidanus
Lakei 3 Frouke Holtrop
Lakei 4 Martje Veenstra
Lakei 5 Aline de Boer
REZJY:
Rezjy Theo Smedes
Rezjy-assistinte Froukje Timmermans
BOUPLOECH:
Arjen Bootsma
Dirk Broekema
Dries Prins
Florus Antonides
Hette Meinema
Piet de Jong
Sijtze Dyk
Tom Hoekstra
Wieger Veenstra
ONLINE BOUPLOECH:
Moniek Hoogenberg
KOSTUUMS:
Dorthee Mokkum – kostuumontwerp
Bente Deelstra
Berber Timmermans
Heleen Franke
KAP / Grime:
Anna Doornbos – ontwerp kap/grime
Akkeriem Zijlstra
Ankie Jagersma
Ilse Hölzel
Jenny Kootstra
Mieke Hoekstra
Theun Scherjon
Wietse Hoekstra
Wilma Bonnema
OMBALLINGEN:
Ineke de Jong
TECHNYK:
Daam Bruinsma
Jeroen van Casteren
Harm Stel
Rutger van der Hout

 

BESTJOER:

Ben Flootman (foarsitter)
Jellie van der Meulen-Lourens (skriuwster)
Berend Sikkema (ponghâlder)
Ina Hoogenberg
Geke Prins
Rigt de Boer
Sjoerd Boersma