Spilers

Jitze Grijpstra: Oskar Schindler
Herman Tichelaar: Amon Göth
Hyltsje Smedes: Itzhak Stern
Hilly Harms: Reade frou
Ineke Buma: Emilie Schindler
Walter Smedes: Poldek Pfefferberg
Sytske Jongsma: Mila Pfefferberg
Marleen de Boer: Helen Hirsch
Sicco de Ree: Marcel Goldberg
Lisa Romkes: Eva Scheuer
Feije van der Meer: Julian Scherner
Wytse de Vries: Albert Hujar
Jaap Jan Hemmes: Juda Dresner
Esther Grijpstra: Chaja Dresner
Silke Kirchner: Danka Dresner
Marcin Rachula: Henry Rosner
Henny Rinsma: Manci Rosner
Jorre Graafsma: Olek Rosner
Sytze Bijlsma: Rabbi Levartov
Geeske Anna Postma: Regina Perlman
Hiddo Huitema: Soldaat Klaus Tauber
Adry van der Zee: Eda Lis
Annette Rodenhuis: Salka Tennebaum
Atty Postma: Henryka Offmann
Elizabeth van der Veer: Hilde Berger
Gretha Lap: Anita Lampel
Henny Kooistra: Henryka Lis
Iena Kloosterman Overwijk: Sara Horowitz
Ineke Kalteren: Lola Feldman
Jellie van der Meulen: Chaja Perlman
Gretha van der Veen: Sara Danzig
Martje Veenstra: Hanka Gruner
Moniek Hoogenberg: Rosa Feldmann
Nynke Postma: Naftai Szlamowicz
Sygrid Schievink: Chaim Berger
Eize Kloosterman: Josef Horowitz
Jenze Terpstra: Adolf Berger
Sjoerd Couperus: Chaim Szlamowicz
Wim de Goede: Jacob Perlman
Hylke Hoogenberg: Fritz Helwig
Jens de Jong: Geu Weert
Mark Mud: Carl Feldkamp
Hedser Mud: Hans Hübner
Durk Terpstra: Adam Brüning
Johan Timmermans: Simon Zötler
Hessel Klijn: Willi Steeger
Roan Poesiat: Szulam Szlamowicz
Jinte Graafsma: Joseh Berger
Marije van der Velde: Hirsch Danzig
Tjitse de Vries: Bernard Horowitz
Xylia Beerstra: Helena Gruner
Pieter Spoelstra: Dawid Szlamowicz
Yme Tielen Salomon: Szlamowicz
Femke Bakker: Majer Berger
Froukje Postma: Halina Horowitz

Teksten en bewurking

Theo Smedes

Rezjy

Theo Smedes

Rezjy-assistinte

Eke Born

Muzikaal lieder

Titus Steegstra

Fioelspiler

Leendert van der Zeep

Technyk

Daam Bruinsma
Jeroen van Casteren
Harm Stel

Ljochtûntwerp

Koos de Vries

Klaaiïng

Carla Busscher
Ima Zuidema
Janet Herder
Marieke Reinsma

Kap en grime

Anna Doornbos
Ankie Jagersma
Baukje Hofstra
Durkje Hoeksema
Esra van der Meer
Margreet Schroor
Marianne DeLandell
Mieke Hoekstra
Theun Scherjon
Tsjimkje Veenstra

Bouploech

Andries de Boer
Berend Sikkema
Dries Prins
Florus Antonides
Foeke Rienks
Hotze Pruis
Luut van der Velde
Piet de Jong
Sijtze Dyk
Sipke Gorter
Tom Hoekstra
Wieger Veenstra

Begeliedster bern

Froukje Timmermans

Grafysk ûntwerper

Moniek Hoogenberg

Iten en drinken

Ineke de Jong
Joke Marquering
Nanda van der Wal
Sjaak Koornstra

Fleanende helper/
Oeral ynsetber

Alie van der Veen
Germ Hoogenberg
Jikke Sikkema

Mei tank oan

Stichting de Molkfabryk
Undernimmers yn it Molkfabryk
Tineke Hoekstra, Noardburgum
Erik Dijkstra, Zuidhorn

Bestjoer

Dirk van der Wal (foarsitter)
Ina Hoogenberg (skriuwster)
Geke Prins (ponghâlder)
Ben Flootman
Pieter Heegstra
Rigt Westerlaan-de Boer
Sjoerd Boersma

It bestjoer fan Iepenloftspul Burgum ferklearret dat it syn úterste bêst dien hat om de rjochthawwende foar it teaterstik te finen. Spitigernôch is dat net slagge!

Spyldata 2022

 • tiisdei 3 maaie (try-out) útferkcoht
 • tongersdei 5 maaie (premjêre): útferkocht
 • freed 6 maaie: útferkocht
 • sneon 7 maaie: útferkocht
 • woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 12 maaie: útferkocht
 • freed 13 maaie: útferkocht
 • sneon 14 maaie: útferkocht
 • woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling) útferkcoht
 • freed 20 maaie: útferkocht
 • sneon 21 maaie: útferkocht
Spyldata & ynfo