Burgum spilet ‘Schindlers List’

Op 6 (try out), 7, 8, 9, 14, 15 en 16 maaie 2020 spilet Iepenloftspul Burgum ‘Schindlers List’. 75 jier nei it ein fan de Twadde Wrâldoarloch spilet it ferhaal fan Oskar Schindler, dy’t yn de oarloch 1100 Joaden rêden hat, him ôf by it âld molkfabryk fan Burgum. De rezjy en de toanielbewurking binne yn hannen fan Theo Smedes.

De premjêre fan tongersdei 7 maaie is ûnderwilens útferkocht!

Kaartferkeap

Spyldata 2020

  • woansdei 6 maaie (try-out)
  • tongersdei 7 maaie (premiere)
  • freed 8 maaie
  • sneon 9 maaie
  • tongersdei 14 maaie
  • freed 15 maaie
  • sneon 16 maaie
Spyldata & ynfo