Alle foarstellings binne folslein útferkocht!

We binne los!
De premjêre is west en de earste wike mei foarstellings is alwer foarby. It stik is troch de parse goed ûntfongen. Ek de trije extra foarstellings binne alwer útferkocht. Der is gjin romte foar mear ekstra foarstellings.

Nei hast twa jier ûnderbrekking troch it Coronafirus wurdt de foarstelling Schindlers List no spile fan 3 maaie 2022 oant en mei 21 maaie 2022. De kaarten dy’t jo al kocht ha bliuwe jildich. Hjirûnder kinne jo sjen op hokker datum jo foarstelling spile wurdt. Nijsgjirrich? Priuw hjir de sfear fan de foarstelling

Kaarten ruilje
Trochdat alle foarstellings útferkocht binne is it spitigernôch net mear mooglik om kaarten te ruiljen mei in oare foarstellingsdatum.

Ha jo noch oare fragen, dan kinne jo maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl.


2020                  2021                 2022
6 maaie      =>   28 april   =>   3 maaie
7 maaie      =>   29 april   =>   5 maaie
8 maaie      =>   30 april   =>   6 maaie
9 maaie      =>   1 maaie   =>   7 maaie
14 maaie    =>   6 maaie   =>  12 maaie
15 maaie    =>   7 maaie   =>  13 maaie
16 maaie    =>   8 maaie   =>  14 maaie
22 maaie   =>  14 maaie   =>  20 maaie
23 maaie   =>  15 maaie   =>  21 maaie

woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling)
woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling)
tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling)

 

 

Kaartferkeap

Spyldata 2022

 • tiisdei 3 maaie (try-out) útferkcoht
 • tongersdei 5 maaie (premjêre): útferkocht
 • freed 6 maaie: útferkocht
 • sneon 7 maaie: útferkocht
 • woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 12 maaie: útferkocht
 • freed 13 maaie: útferkocht
 • sneon 14 maaie: útferkocht
 • woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling) útferkcoht
 • freed 20 maaie: útferkocht
 • sneon 21 maaie: útferkocht
Spyldata & ynfo