Iepenloftspul Burgum spilet yn 2024 de famyljefoarstelling  ‘Kening & Kening’

It ferhaal is yn 2000 as berneboek skreaun troch Stern Nijland en Burgumer Linda de Haan. It boek is ûnderwilens al yn 12 talen útbrocht en is hjoeddedei noch altyd aktueel. It ferhaal wurdt bewurke ta in iepenloftspul troch regisseur Theo Smedes.

It Ferhaal
It ferhaal giet oer in keninginne dy’t eins wol mei pensjoen wol. Mar har soan de prins is noch net troud en hy hat ek noch gjin partner. Der komme allegearre prinsessen op sicht, dêr’t de prins ien fan útsykje kin. Soe der in geskikte by sitte? As falt de prins net op froulju?

Lokaasje
Wy ha in prachtich plakje fûn by de Engie Sintrale Burgum. Dêr leit in lyts keninkrykje ferskûle oan de râne fan de Burgumer Mar.

Spyldata
Spyldata: 23 maaie oant en mei 1 juny 2024.

Audysjes
De audysjes wurde hâlden op sneon 30 septimber 2023. As jo graach meispylje wolle, kin jo in mail stjoere nei  info@iepenloftspul.nl