Faak stelde fragen

 

As it waar te min is om te spyljen?

Foar in buike binne wy net bang mar stoarm of tonger kin in spulbrekker wêze.
Sjoch altyd even op ús webside of Facebook!

Foto’s?

Foto’s nimme mei wol, mar net flitse.

In fraach oer de kaartferkeap?

Do kinst maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl

 

Is it mooglik te pinnen op de spyllokaasje?

Dat is op dit stuit noch net bekend.

Is der catering oanwêzich?

Dat is op dit stuit noch net bekend.

Mobile tillefoan?

Mobile tillefoans graach útsette y.f.m. steuring op de senders fan de spilers.

Paraplu?

As it reint dan gjin paraplu’s omheech, oars sjogge de minsken dy’t efter jo sitte neat mear. Brûk dan in reinpak of sokssawat.

Rolstoel of in beheining?

Nim kontakt op mei info@iepenloftspul.nl. We helpe dy dan persoanlik fierder.

Smoke?

Op de tribune en yn de cateringrûmte mei net smookt wurde.

Wannear giet de tribune iepen?

Dat is op dit stuit noch net bekend.

Wat wurdt it waar?

Dat sjogge jo op buienradar