Faak stelde fragen

 

As it waar te min is om te spyljen?

Foar in buike binne wy net bang mar stoarm of tonger kin in spulbrekker wêze.
Sjoch altyd even op ús webside of Facebook!

Coronafirus en Schindlers List

Troch de situaasje mei it Coronafirus gean de foarstellings fan Schindlers List yn maaie 2021 net troch. De foarstellings wurde no spile fan 3 maaie 2022 oant en mei 21 maaie 2022. De minsken dy’t op ús webside kaarten kocht ha krije in e-mail fan ús. Minsken dy’t kaarten kocht ha by Anka Dupon kin hjirûnder sjen nei hokker datum harren foarstelling ferskowd is. De kaarten dy’t jo kocht ha moatte jo goed bewarje, dizze bliuwe jildich. De kaartferkeap giet gewoan troch. Foar inkele foarstellings binne noch kaarten beskikber. Ha jo noch fragen, dan kinne jo maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl

2020                  2021                 2022
6 maaie      =>   28 april   =>   3 maaie
7 maaie      =>   29 april   =>   5 maaie
8 maaie      =>   30 april   =>   6 maaie
9 maaie      =>   1 maaie   =>   7 maaie
14 maaie    =>   6 maaie   =>  12 maaie
15 maaie    =>   7 maaie   =>  13 maaie
16 maaie    =>   8 maaie   =>  14 maaie
22 maaie   =>  14 maaie   =>  20 maaie
23 maaie   =>  15 maaie   =>  21 maaie

Foto’s?

Foto’s nimme mei wol, mar net flitse.

Hoe kin ik betelje op de spyllokaasje?

Jo kinne kontant betelje mar jo mei ek pinne op de spyllokaasje.

In fraach oer de kaartferkeap?

Do kinst maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl

 

Is der catering oanwêzich?

Ja, nei de foarstelling is der catering oanwêzich.

Kaarten ruilje?

Trochdat alle foarstellings útferkocht binne is it spitigernôch net mear mooglik om kaarten te ruiljen mei in oare foarstellingsdatum.

Mobile tillefoan?

Mobile tillefoans graach útsette y.f.m. steuring op de senders fan de spilers.

Paraplu?

As it reint dan gjin paraplu’s omheech, oars sjogge de minsken dy’t efter jo sitte neat mear. Brûk dan in reinpak of sokssawat.

Rolstoel of in beheining?

Nim kontakt op mei info@iepenloftspul.nl. We helpe dy dan persoanlik fierder.

Smoke?

Op de tribune en yn de cateringrûmte mei net smookt wurde.

Wannear giet de tribune iepen?

De tribune giet om 20.30 oere iepen.

Wat wurdt it waar?

Dat sjogge jo op buienradar