Nijs

Fotoreportage audysjes ‘Schindlers List’

12-02-2020 Beneid nei wa’t mei dogge oan dizze grutte produksje. Klik hjir foar in fotoreportaazje fan ús ‘hof fotograaf’ Barbara.

Lês fierder

1000ste kaartsje ferkocht

08-02-2020 Sneon 1 febrewaris ha we Marijke Dijkstra fan Ljouwert in bosk tulpen oerhandige. Sy wie de keaper fan it 1000ste kaartsje foar ‘Schindlers List’. Marijke is de lêtste jierren in trou besiker fan it Burgumer Iepenloftspul. Alle meiwurkers en it bestjoer bin tige bliid dat it sa goed giet mei de kaartferkeap foar dizze […]

Lês fierder

Yn de Ljouwter Krante

04-01-2020 Juster in moai artikel yn de Ljouwter Krante oer ûnder mear ‘Schindlers List’. Foar wa it noch net lêzen hat! Kaartferkeap op iepenloftspul.nl en by Anka Dupon (kontant betelje) op de Noordersingel yn Burgum.

Lês fierder

Rabo ClubSupport

26-09-2019 Moarn 27 septimber is it safier. Der kin wer stimt wurde! Ek dit jier dogge wy mei oan de Rabo ClubSupport. Bisto lid fan de Rabobank Drachten Friesland Oost en draagst do it Iepenloftspul Burgum en ús nije stik ‘Schindlers List’ in waarm hert ta? Stim dan op ús. It kin fan moarn oan’t […]

Lês fierder

Sfearympresje audysje ‘Schindlers List’

22-09-2019 Juster hat RTV Kanaal 30 opnames makke fan de audysjes foar ‘Schindlers List’, it iepenloftspul fan Burgum foar 2020. Hjir kinst in sfearympresje sjen fan dizze dei mei de nediche emoasjes.

Lês fierder

Rabo ClubSupport

25-08-2019 Op 21 septimber bin de audysjes foar Schindlers List, ús yndrukwekkende nije foarstelling foar maaie 2020. Do kinst ús finansjeel stypje troch op ús te stimmen mei de Rabo ClubSupport. Do kinst op ús stimme fan 27 septimber oan`t 11 oktober 2019. Set if fêst yn dyn aginda. Wy bin tige bliid mei dyn […]

Lês fierder

Burgum spilet ‘Schindlers List’

16-07-2019 Yn maaie 2020 spilet Iepenloftspul Burgum ‘Schindlers List’. 75 jier nei it ein fan de Twadde Wrâldoarloch spilet it ferhaal fan Oskar Schindler, dy’t yn de oarloch 1100 Joaden rêden, him ôf by it âld molkfabryk fan Burgm. De regy en de toanielbewurking binne yn hannen fan Theo Smedes. Hasto belangstelling om mei te […]

Lês fierder

Ôfskied Hanneke Snoek

Nei acht jier hat Hanneke Snoek besletten it bestjoer fan Iepenloftspul Burgum te ferlitten. Op 8 oktober ha we har sit yn it bestjoer ôfsletten mei in diner mei útsjoch op de ûndergeande sinne by de Leyen. De foarsitter hat Hanneke tank sein foar alle ynset. Hanneke hat har ûnder oaren altyd tige ynset om […]

Lês fierder

Gouden Gurbe en in nije regisseur

Juster hie Burgum by de Gouden Gurbe útrikking trije nominaasjes foar ‘Elts foar himsels’.Ien foar bêste foarmjouwing, bêste haadrol en bêste bijrol. Wy ha de Gurbe foar bêste foarmjouwing won. We binne der grutsk op! Noch mear nijs want yn 2020 docht Theo Smedes de regy fan Burgum. Wy ha nocht oan de gearwurking en […]

Lês fierder

Wy sykje dy!

Liket it dy wat om mei in ploech entûsjaste minsken in nije foarstelling fan Iepenloftspul Burgum del te setten? Dat kin! wy binne op syk nei nije bestjoersleden. Do bist fan herte wolkom yn ús tiim, wer’t we mei folle nocht en wille sa stadich oan mei de kommende foarstelling begjinne. Fragen of oanmelde kin […]

Lês fierder