Extra foarstelling op snein 25 maart!

Op snein 25 maart 2018 is der in extra foarstelling fan ‘Elts Foar Himsels’. Ek foar de oare jûnen bin noch inkele kaarten te keap.

Spyldata & ynfo

Nei It sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum wer mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018,  it stik “Elts foar himsels” opfierd wurde.

Kaartferkeap

It ferhaal: Elts foar himsels is in komeedzje oer ynklauwers en eigenbelang yn de lokale polityk. De heechste bestjoerders en amtners ûnder lieding fan de boargemaster binne flink fan slach as se hearre dat der in ûndersyk útfierd wurdt nei harren hanneljen. Dit bart troch in undercover ynspekteur. Der ûntstiet in soad alteraasje en ûnrest. Neat is wat it liket. Rêde se it mei elkoar of bliuwt it Elts foar himsels?
Regy: Wouter Daane

Wêr

yn en om it âld molkfabryk oan de Burgumerdaam

Wannear

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 en 25 maart 2018
Om: 20.30 oere

Priis

€ 18,- ynklusief kofje of tee foar oanfang fan de foarstelling

Tink om: waarme klean en/of in tekkentsje
Pinnen: is net mooglik op de spyllokaasje

Kaartferkeap

 

 

Spyldata 2018

  • tongersdei 8 maart
  • freed 9 maart
  • sneon 10 maart
  • tongersdei 15 maart
  • freed 16 maart
  • tongersdei 22 maart
  • freed 23 maart
  • sneon 24 maart
  • snein 25 maart
Spyldata & ynfo