De Dwerskop                                                ÚTFERKOCHT

De Dwerskop is in grut muzikaal en fisueel teaterbarren midden op de Sintrale As, foar it akwadukt fan Burgum. Mei meiwurking fan sa’n 200 minsken út de omkriten fan de nije wei. Foar it barren wurdt spesjaal in grut projektkoar en in gelegenheidsorkest oprjochte. In spesjale edysje fan it Iepenloftpul Burgum yn gearwurking mei BUOG. In barren om net gau te ferjitten!

It nije akwadukt komt it Hendrik Bulthuis akwadukt te hiten. Nei de bekende kapper en boatebouwer út Burgum. It ferhaal wurdt ferteld fanút de kapperssaak.

It iepenloftspul fan dit jier is ien fan de aktiviteiten om de iepening hinne fan de Centrale As. De lege tagongspriis fan 10 euro is mooglik makke troch de gearwurking en stipe fan ús partners: De Centrale As en Bouwcombinatie Nije Daam.

Centrale As / Nije Daam

Spyldata 2016

  • tongersdei 1 septimber
  • freed 2 septimber
  • sneon 3 septimber
  • tongersdei 8 septimber
  • freed 9 septimber
  • sneon 10 septimber
Spyldata & ynfo