Wy sykje dy!

Liket it dy wat om mei in ploech entûsjaste minsken
in nije foarstelling fan Iepenloftspul Burgum del te setten?
Dat kin! wy binne op syk nei nije bestjoersleden. Do bist fan
herte wolkom yn ús tiim, wer’t we mei folle nocht en wille sa stadich oan mei de kommende foarstelling begjinne.

Fragen of oanmelde kin fia info@iepenloftspul.nl

 

 

“Elts foar himsels”

Nei it sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum opnij mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn (ferwaarme) en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. Elts foar himsels is in komeedzje oer ynklauwers en eigenbelang yn de lokale polityk. De heechste bestjoerders en amtners ûnder lieding fan de boargemaster binne flink fan slach as se hearre dat der in ûndersyk útfierd wurdt nei harren hanneljen. Dit bart troch in undercover ynspekteur. Der ûntstiet in soad alteraasje en ûnrest. Neat is wat it liket. Rêde se it mei elkoar of bliuwt it Elts foar himsels?
Regy: Wouter Daane.

Kaartferkeap

Spyldata 2018
8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart

Spyldata 2018

  • tongersdei 8 maart
  • freed 9 maart
  • sneon 10 maart
  • tongersdei 15 maart
  • freed 16 maart
  • tongersdei 22 maart
  • freed 23 maart
  • sneon 24 maart
  • snein 25 maart
Spyldata & ynfo