Faak stelde fragen

 

As it waar te min is om te spyljen?

Foar in buike binne wy net bang mar stoarm of tonger kin in spulbrekker wêze. Kin in foarstelling beslist net troch gean dan kinsto gebrûk meitsje fan de earstfolgjende reservedatum.

Sjoch altyd even op de webside of Facebook of harkje nei Omrop Fryslân!

Foto’s?

Foto’s nimme mei wol, mar net flitse.

In fraach oer de kaartferkeap?

Do kinst maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl

 

Is it mooglik te pinnen op de spyllokaasje?

Pinnen is net mooglik op de spyllokaasje, do kinst allinne kontant betelje.

Is der catering oanwêzich?

Ja der is catering oanwezich; Kofje, tee, frisdrank, licht alkohoalyske dranken, lekkere waarme snert, gehaktballen en kâlde snacks.

Mobile tillefoan?

Mobile tillefoans graach útsette y.f.m. steuring op de senders fan de spilers.

Paraplu?

As it reint dan gjin paraplu’s omheech, oars sjogge de minsken dy’t efter jo sitte neat mear. Brûk dan in reinpak of sokssawat.

Rûtebeskriuwing

Dizze is op dit stuit noch net bekend, letter fynst do hjir de rûtebeskriuwing.

Smoke?

Op de tribune en yn de cateringrûmte mei net smookt wurde.

Wanneer giet de tribune iepen?

Dit is op dit stuit noch net bekend.

Wat wurdt it waar?

Dat sjogge jo op buienradar