Meiwurkers

Bestjoer

Peter van de Hoef (foarsitter)
Sjoert Meijer (ponghâlder)
Ina Hoogenberg (skriuwster)
Baukje de Boer
Dirk van der Wal
Geke Prins
Hanneke Snoek
Pieter Heegstra
Rigt Westerlaan-de Boer
Thea de Jong