Meiwurkers

Spilers

Wietze Wedman – Johannnes Hendrikus Koeterwaal tot Stoetwegen, ynspekteur
Pieter Dirk Sikkema – Lammert, sjauffeur
Gerard van der Veer – Cornelis Antonius de Poel, boargemaster
Atty van der Plaats – Anna Martha de Poel, frou boargemaster
Lisa Romkes – Marianne Cornelia de Poel, dochter boargemaster
Baukje de Boer – Sijke, húshâldster boargemaster
Jaap Bos – Lucas de Boer, wethâlder ûnderwiis
Drys Visser – Frank de Vries, wethâlder sosjale saken
Jan Haakma – Paulus de Rechte, rjochter
Ingrid van der Weide – Margareth McBurrough, sikehûsdirekteur
Krijn van der Wal – Fred de Korte / Martin, postdirekteur / plysjeman
Remmelt de Haan – Stoer / Brandt, plysjeman / boade gemeentehûs
Gerda Geerts – Bram cq Bea Veenstra / Sophie, kommissaris plysje / kapster
Rudmer Ferwerda – Piter de Ronde, neef boargemaster
Abel van der Veer – Peter de Ronde, neef boaremaster
Willie van der Meulen – Leonie / Katja, frou wethâlder ûnderwiis / wurknimster yn it hotel
Martje Veenstra-Poeze – Alliana / Lidia, frou rjochter / boerinne
Hermine Steenstra Rutter – Doety, frou fan fiskkream
Hinke Bosgraaf – Nadine, hat in damesmoadewinkel
Gretha van der Veen – Sonja, boerenhelp

Rezjy

Wouter Daane

Rezjy assistinte

Amber Gering

Fryske Bewurking

Tineke Hoekstra

Dekorûntwerp

Jaap Groen

Technyk

Bert Bosma

Kostúmûntwerp

Carla Busscher

Muzyk

De Muzykpleats; Sander Stienstra

Koar û.l.f. Atsje Lettinga

Abeltje Bergsma
Adry van der Zee
Antsje Schoenmakers
Aukje van Doeveren
Baukje Fennema
Cathy Pot
Doety van Slooten
Greetje Douma
Gretha Reitsma
Gretha van der Veen
Hermine Steenstra-Rutter
Hilda Pel
Hinke Bosgraaf
Jannie Hamstra
Klaske Kommery
Lieke Meester
Martje Veenstra
Mattie van der Vegt
Nanke Tandema
Petra Venema
Trienke Wierenga
Ypie Dijkstra
Willie van der Meulen

Bouploech

Andries de Boer
Florus Antonidus
Foeke Rienks
Germ Hoogenberg
Hedzer Smedes
Hotze Pruis
Luut van der Velde
Sietse Dyk
Sjoert Meyer
Wieger Veenstra

Kostúms

Alie van der Veen
Aly Veenstra
Aukje van Oijen
Carla Busscher
Carola van Woerden
Corrien Kronemeijer
Ima Zuidema
Janet Herder
Joke Marquering
Siska de Haan
Sita van der Meulen

Kap en grime

Ankie Jagersma
Anna Doornbos
Loek Stoker
Theun Scherjon

Catering

Dries Prins
Geke Prins
Hylke Hoogenberg
Joke Marquering
Nanda van der Wal
Rigt Westerlaan
Sjaak Koornstra
Thea de Jong

Kaartferkeap

Alie van der Veen
Anneke Korringa
Anneke Lindstedt
Esther Annema
Fenny Bos
Fré van der Zee
Geke Prins
Ietsje Melessen
Ina Hoogenberg
Jennie Wijmenga
Jikke Sikkema
Juul Kleinhuis

Fotografy

Barbara van Rijn (Bluet Foto)

Grafyske foarmjouwing

Knapwurk

Webdesign

Ontwerpburo Matthijs Hooghiemstra

Webmaster / facebook

Pieter Heegstra

Bestjoer

Dirk van der Wal (foarsitter)
Sjoert Meijer (ponghâlder)
Ina Hoogenberg (skriuwster)
Geke Prins
Hanneke Snoek
Pieter Heegstra
Rigt Westerlaan-de Boer
Thea de Jong