Klik op de brief / Klik op de brief om te lezen.

Audiofragment

Hoi allegearre, wat in aventoer!
Ik ha in protte leard oer it ferline fan ús pake en beppe. Ik bin der achter kaam hoe ’t Henrick en Sytske, ús pake en beppe, mei elkoar yn’e kunde kaam binne yn’e oarloch. Us beppe hat lokkich altyd goed bedoelingen hân. Se hat de Joaden holpen! Se hat meardere libbens rêden. Ik bin der grutsk op dat se myn famylje binne. Fijn dasto sa mei my mei libbe hast. Ynkoarten hearsto noch fan my, hâld facebook yn’e gaten.

“Hoi allemaal, wat een avontuur! Ik heb heel veel geleerd over het verleden van mijn opa en oma. Ik ben erachter gekomen hoe Henrick en Sytske, mijn opa en oma, elkaar hebben leren kennen tijdens de bezetting. Mijn oma heeft gelukkig altijd goede bedoelingen gehad. Ze heeft de Joden juist geholpen! Ze heeft meerdere levens gered. Ik ben trots dat ik ze familie mag noemen. Fijn dat je zo met mij hebt meegeleefd. Binnenkort hoor je nog van mij, hou facebook in de gaten.

Ben je ook zo nieuwsgierig hoe dit verhaal verder gaat, hou dan facebook goed in de gaten. Ik kom binnenkort hoop ik met meer…..

Spyldata 2022

 • tiisdei 3 maaie (try-out) útferkcoht
 • tongersdei 5 maaie (premjêre): útferkocht
 • freed 6 maaie: útferkocht
 • sneon 7 maaie: útferkocht
 • woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 12 maaie: útferkocht
 • freed 13 maaie: útferkocht
 • sneon 14 maaie: útferkocht
 • woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling) útferkcoht
 • freed 20 maaie: útferkocht
 • sneon 21 maaie: útferkocht
Spyldata & ynfo