Betelling slagge

De betelling fan dyn kaarten is slagge. Do krijst in mail mei dyn ticket(s) op it opjûn mailadres.
Asto gjin mail fan ús krigen hast,  sjoch dan ek efkes yn de spambox.

Spyldata 2022

  • tiisdei 3 maaie (try-out)
  • tongersdei 5 maaie (premiere) - útferkocht
  • freed 6 maaie
  • sneon 7 maaie
  • tongersdei 12 maaie
  • freed 13 maaie
  • sneon 14 maaie - útferkocht
  • freed 20 maaie
  • sneon 21 maaie
Spyldata & ynfo