Dizze brief hakt der by my yn, ik wol der mear fan witte, Do ek? Hâld facebook yn de gaten.

Deze brief heeft nogal indruk op me gemaakt, ik wil hier meer van weten. Jij ook? Hou je fb in de gaten.


Klik op it deiboek om te lêzen
Klik op het ‘dagboek’ om te lezen.

 

Spyldata 2022

 • tiisdei 3 maaie (try-out) útferkcoht
 • tongersdei 5 maaie (premjêre): útferkocht
 • freed 6 maaie: útferkocht
 • sneon 7 maaie: útferkocht
 • woansdei 11 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 12 maaie: útferkocht
 • freed 13 maaie: útferkocht
 • sneon 14 maaie: útferkocht
 • woansdei 18 maaie (ekstra foarstelling) útferkocht
 • tongersdei 19 maaie (ekstra foarstelling) útferkcoht
 • freed 20 maaie: útferkocht
 • sneon 21 maaie: útferkocht
Spyldata & ynfo