Yn de Ljouwter Krante

04-01-2020 Juster in moai artikel yn de Ljouwter Krante oer ûnder mear ‘Schindlers List’. Foar wa it noch net lêzen hat! Kaartferkeap op iepenloftspul.nl en by Anka Dupon (kontant betelje) op de Noordersingel yn Burgum.

 

Nijsoersjoch