Wy sykje dy!

Liket it dy wat om mei in ploech entûsjaste minsken
in nije foarstelling fan Iepenloftspul Burgum del te setten?
Dat kin! wy binne op syk nei nije bestjoersleden. Do bist fan
herte wolkom yn ús tiim, wer’t we mei folle nocht en wille sa stadich oan mei de kommende foarstelling begjinne.

Fragen of oanmelde kin fia info@iepenloftspul.nl

 

Nijsoersjoch