We binne los!

Hjoed de earste repetysjedei foar “Elts foar himsels”. Mei elkoar yn ‘e kunde komme, it stik lêze, ite en by de spyllokaasje sjen. In moaie earste dei!

 

Nijsoersjoch