Trochrin

Sneon 9 july wie der in trochrin fan it hiele stik. No moatte alle puzelstikjes yn elkoar falle. De spilers, it orkest, it koar en de drumband…..

 

Nijsoersjoch