Trochrin

It wie wat stil, mar dat is in stilte foar de stoarm. Efter de skermen is eltsenien drok dwaande om wer in moai stik del te setten. Hjir in fotoimpresje fan de lêste trochrin. (klik foar de foto’s)

 

Nijsoersjoch