Saterdei repetysjedei

Sneon 2 july wie it wer in drokke dei foar it Dwerskoporkest. De hiele dei troch is der oefene ûnder lieding fan in tefreden Kees van der Meer.

 

Nijsoersjoch