Schindlers List yn de media

Hjirûnder de resinsje fan de Ljouwter Krante en klik op it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân om harren resinsjes te lêzen.

 

 

 

Nijsoersjoch