Repetysjedei

Op 21 maaie hiene we in repetysjedei yn it âld molkfabriek op de Burgumerdaam. Hjir in foto oersjoch fan dy dei mei tank oan Barbara van Rijn fan Bluet Foto.

 

Nijsoersjoch