Rabobank Clubkas Campagne!

It duorret noch efkes mar der kin straks wer stimt wurde!
Ek dit jier dogge wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Campagne! Bisto lid fan de Rabobank Drachten Friesland Oost en
draagst do it Iepenloftspul Burgum in waarm hert ta? Stim dan op ús yn de perioade fan freed15 oan’t en mei sneon 30 juny.
Elke stim is jild wurdich. Alfêst tige tank foar dyn stim!

 

Nijsoersjoch