Rabo ClubSupport

26-09-2019 Moarn 27 septimber is it safier. Der kin wer stimt wurde! Ek dit jier dogge wy mei oan de Rabo ClubSupport. Bisto lid fan de Rabobank Drachten Friesland Oost en draagst do it Iepenloftspul Burgum en ús nije stik ‘Schindlers List’ in waarm hert ta? Stim dan op ús. It kin fan moarn oan’t en mei 11 oktober. Elke stim is jild wurdich. Tige tank foar dyn stim!

 

Nijsoersjoch