Op syk nei in spiler

We binne noch op syk nei in jonge (< as 16 jier) dy’t de jonge Folmer spylje kin en dy’t sjonge kin.

Belangstelling of wolst do mear witte, mail nei ruthtervoort@buog.nl

 

Nijsoersjoch