Nei de Mitra en Anka Dupon

Do kinst no ek tagongskaarten foar ‘Elts Foar Himsels’ keapje by Anka Dupon oan de Noordersingel en by de Mitra op de Merke. Dêr lizze ek de flyers foar de foarstelling dy’t makke binne troch Knapwurk.

 

Nijsoersjoch