Lêste bestjoersgearkomste Baukje de Boer en Peter van de Hoef

Sneon 14 oktober 2017 hawwe ús foarsitter Peter van de Hoef en ús Baukje (de Boer) hun lêste bestjoersfergadering hân. Peter hat acht jier lang foarsitter west en Baukje hat fanôf 1991!!!! yn it bestjoer sitten. Beide hawwe witte litten dat it in prachtige tiid west hat. Ús nije foarsitter, Dirk van der Wal, hat fan Peter de (sels makke en eigen untworpen) foarsittershammer oerlange krigen. Út namme fan it hiele bestjoer tige tank Baukje en Peter!

 

Nijsoersjoch