It doek is fallen

It doek is fallen foar ‘Elts Foar Himsels’, It bestjoer wol alle meiwurkers dy dizze produksje mooglik makke ha tige tank sizze. En ek it publyk fertsjinnet in wurd fan tank. It wie yn it begjin in barre start mei iis, stoarm, rein en kjeld. It koe allinnich better wurde. En dat is bart. It wie geweldich. Net elts foar himsels mar mei inoar ien. Tank, tank, tank!

 

Nijsoersjoch