It bestjoer

Nêst alle kreativiteit is it bestjoer ek drok mei it Iepenloftspul. It bestjoer hat tal fan gearkomsten om alles yn goeie banen te lieden. En dan binne d’r ek noch in oantal bestjoerleden dy’t ek yn it produksjeteam sitte. Hja ferfele har net!

 

Nijsoersjoch