Gouden Gurbe en in nije regisseur

Juster hie Burgum by de Gouden Gurbe útrikking trije nominaasjes foar ‘Elts foar himsels’.Ien foar bêste foarmjouwing, bêste haadrol en bêste bijrol. Wy ha de Gurbe foar bêste foarmjouwing won. We binne der grutsk op!

Noch mear nijs want yn 2020 docht Theo Smedes de regy fan Burgum. Wy ha nocht oan de gearwurking en meitsje der wer wat moais fan mei elkoar!

 

Nijsoersjoch