Foto impresje fan de lêste trochrin binnendoar

De repetysjes bin oan’t 1 febrewaris ta yn Glinstra State west. Klik op de foto foar in fotoympresje fan de binnendoar repetysjes

 

Nijsoersjoch