Ferbeane leafde

Yn de Dwerskop hat haadrolspiler Folmer in protte lêst fan in oantal mislearings yn syn libben. As er troch de komst fan it Akwadukt ek noch in protte lân kwytrekket, dan hat er skjin syn nocht.
It sil oars! “Ik sil der no mei ôfweve!!!!”

Wat him noch it measte dwers sit, is syn grutte leafde Maaike! It begûn sa moai, mar omdat de beide famyljes slaande deilis wiene en de memmen harren brieven ferside brochten, binne se elkoar kwyt rekke.
Kinne jimme of yn jimme omkriten ek sa’n ferhaal?
Lit it ús witte! Mail nei ruth@iepenloftspul.nl

 

Nijsoersjoch