Dwerskop; de premjére

Juster wie it dan safier, de premjêre fan de Dwerskop, ôfsluten mei in steande ovaasje fan it publyk! Wat in moaie jûn!

 

Nijsoersjoch