1000ste kaartsje ferkocht

08-02-2020 Sneon 1 febrewaris ha we Marijke Dijkstra fan Ljouwert in bosk tulpen oerhandige. Sy wie de keaper fan it 1000ste kaartsje foar ‘Schindlers List’. Marijke is de lêtste jierren in trou besiker fan it Burgumer Iepenloftspul. Alle meiwurkers en it bestjoer bin tige bliid dat it sa goed giet mei de kaartferkeap foar dizze yndrukwekkende foarstelling.

 

Nijsoersjoch