Nijs

Yn 2018 spilet Iepenloftspul Burgum yn en om de âld molkfabryk

Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk. Spyldata: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018. Regy: Wouter Daane

Lês fierder

Stim op Iepenloftspul Burgum by de Rabobank Clubkas Campagne!

De dwerskop hat west. We geane fierder, op nei de produksje fan 2018. We binne der al drok mei dwaande. De Rabobank Drachten Friesland Oost kin ús finansjeel stypje mei de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobankleden kinne ús stimmen jaan en dy stimmen binne jild wurdich. Bisto lid fan Rabobank Drachten Friesland Oost, stim dan op […]

Lês fierder

Jûn de lêste Dwerskop

De lêste jûn dan falt it doek!

Lês fierder

Ûs doke…..

It doke fan Folmer docht ek bûten de foarstelling om har bêst!

Lês fierder

Hjir binne we bliid mei!

Moaie stikken yn ‘e kranten!

Lês fierder

Komsto jûn nei de Dwerskop……..

Misskien komsto jûn ek wol nei de Dwerskop. Foar alle dúdlikheid; do bist wolkom op ús cateringplein fan 19.15 oere ôf. De foarstelling begjint om 20.15 oere, mar de tagongshikke nei de tribune giet net foar 20.00 oere iepen!

Lês fierder

Dwerskop; de premjére

Juster wie it dan safier, de premjêre fan de Dwerskop, ôfsluten mei in steande ovaasje fan it publyk! Wat in moaie jûn!

Lês fierder

Útferkocht

Alle foarstellingen van de Dwerskop yn it Hendrik Bulthuis Akwadukt binne útferkocht!!

Lês fierder

3, 8 en 9 septimber útferkocht……………………..

Op dit stuit binne de lêste kaarten foar de foarstellingen fan de Dwerskop fan 1, 2 en 10 septimber noch te krijen. De oare jûnen binne al útferkocht. Der komt GJIN ekstra foarstelling y.f.m. it wurk oan it Hendrik Bulthuis Akwadukt en de Sintrale As. Mis ’t net en keapje hjoed noch kaarten!

Lês fierder

It koar sjongt de stjerren fan de himel

Juster wer in trochrin hân fan it hiele stik. Ek it koar spilet in grutte rol. Njonken de prachtige ferskes dy se sjonge spylje se ek noch mei yn it stik.

Lês fierder