Nijs

Wy sykje dy!

Liket it dy wat om mei in ploech entûsjaste minsken in nije foarstelling fan Iepenloftspul Burgum del te setten? Dat kin! wy binne op syk nei nije bestjoersleden. Do bist fan herte wolkom yn ús tiim, wer’t we mei folle nocht en wille sa stadich oan mei de kommende foarstelling begjinne. Fragen of oanmelde kin […]

Lês fierder

Rabobank Clubkas Campagne!

It duorret noch efkes mar der kin straks wer stimt wurde! Ek dit jier dogge wy wer mei oan de Rabobank Clubkas Campagne! Bisto lid fan de Rabobank Drachten Friesland Oost en draagst do it Iepenloftspul Burgum in waarm hert ta? Stim dan op ús yn de perioade fan freed15 oan’t en mei sneon 30 […]

Lês fierder

It doek is fallen

It doek is fallen foar ‘Elts Foar Himsels’, It bestjoer wol alle meiwurkers dy dizze produksje mooglik makke ha tige tank sizze. En ek it publyk fertsjinnet in wurd fan tank. It wie yn it begjin in barre start mei iis, stoarm, rein en kjeld. It koe allinnich better wurde. En dat is bart. It […]

Lês fierder

‘In feest foar it each’ kopt de Ljouwter Krante!

In feest foar it each, kopt de Ljouwter krante! Hjir de resinsjes út de Ljouwter Krante en it Friesch Deiblêd.

Lês fierder

Fotoympresje Premjêre

Hjirby in impresje fan de foarstelling…..

Lês fierder

Brrrrr……

Brrrr….. Kâld, ja dat is it. Foar alle dúdlikens, bûten spylje we yn de kjeld mar binnendoar is it ferwaarme. Sawol yn de cateringrûmte as op tribunes. Dat nimt net wei dat waarme klean nedich binne. Noch gjin kaarten, dan de waarme jas oan en nei Anka Dupon of de Mitra om kaarten. En oars […]

Lês fierder

Nei de Mitra en Anka Dupon

Do kinst no ek tagongskaarten foar ‘Elts Foar Himsels’ keapje by Anka Dupon oan de Noordersingel en by de Mitra op de Merke. Dêr lizze ek de flyers foar de foarstelling dy’t makke binne troch Knapwurk.

Lês fierder

Foto impresje fan de lêste trochrin binnendoar

De repetysjes bin oan’t 1 febrewaris ta yn Glinstra State west. Klik op de foto foar in fotoympresje fan de binnendoar repetysjes

Lês fierder

It byld fan de foarstelling

Wy binnen der tige bliid mei, it byld fan de foarstelling Elts Foar Himsels.

Lês fierder

Trochrin

It wie wat stil, mar dat is in stilte foar de stoarm. Efter de skermen is eltsenien drok dwaande om wer in moai stik del te setten. Hjir in fotoimpresje fan de lêste trochrin. (klik foar de foto’s)

Lês fierder