Nijs

Trochrin

It wie wat stil, mar dat is in stilte foar de stoarm. Efter de skermen is eltsenien drok dwaande om wer in moai stik del te setten. Hjir in fotoimpresje fan de lêste trochrin. (klik foar de foto’s)

Lês fierder

Feestlik ôfskied Baukje de Boer en Peter van de Hoef

Peter en Baukje speeche beide noch ris ien kear by it geselliche ôfskiedsdiner sneontejûn 14 oktober yn Stania State. Peter sjogge we mei de tiid as frijwilliger werom en Baukje spilet takom jier mei yn it nije stik ‘Elts foar himsels’ yn en om de âld molkfabryk fan Burgum.

Lês fierder

Lêste bestjoersgearkomste Baukje de Boer en Peter van de Hoef

Sneon 14 oktober 2017 hawwe ús foarsitter Peter van de Hoef en ús Baukje (de Boer) hun lêste bestjoersfergadering hân. Peter hat acht jier lang foarsitter west en Baukje hat fanôf 1991!!!! yn it bestjoer sitten. Beide hawwe witte litten dat it in prachtige tiid west hat. Ús nije foarsitter, Dirk van der Wal, hat […]

Lês fierder

We binne los!

Hjoed de earste repetysjedei foar “Elts foar himsels”. Mei elkoar yn ‘e kunde komme, it stik lêze, ite en by de spyllokaasje sjen. In moaie earste dei!

Lês fierder

Yn 2018 spilet Iepenloftspul Burgum yn en om de âld molkfabryk

Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk. Spyldata: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018. Regy: Wouter Daane

Lês fierder

Stim op Iepenloftspul Burgum by de Rabobank Clubkas Campagne!

De dwerskop hat west. We geane fierder, op nei de produksje fan 2018. We binne der al drok mei dwaande. De Rabobank Drachten Friesland Oost kin ús finansjeel stypje mei de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobankleden kinne ús stimmen jaan en dy stimmen binne jild wurdich. Bisto lid fan Rabobank Drachten Friesland Oost, stim dan op […]

Lês fierder

Jûn de lêste Dwerskop

De lêste jûn dan falt it doek!

Lês fierder

Ûs doke…..

It doke fan Folmer docht ek bûten de foarstelling om har bêst!

Lês fierder

Hjir binne we bliid mei!

Moaie stikken yn ‘e kranten!

Lês fierder

Komsto jûn nei de Dwerskop……..

Misskien komsto jûn ek wol nei de Dwerskop. Foar alle dúdlikheid; do bist wolkom op ús cateringplein fan 19.15 oere ôf. De foarstelling begjint om 20.15 oere, mar de tagongshikke nei de tribune giet net foar 20.00 oere iepen!

Lês fierder