Betelling slagge

De betelling fan dyn kaarten is slagge. Do krijst in mail mei dyn ticket(s) op it opjûn mailadres.
Asto gjin mail fan ús krigen hast,  sjoch dan ek efkes yn de spambox.